Horizon 2020

Ciljevi i teme programa Horizon 2020 su različiti, ali se mogu sažeti u nekoliko stavki:

 • Napredne nauke (engl. Excellent science) imaju za cilj da osiguraju vođstvo Evrope u naučnom sektoru na globalnom nivou
 • Industrijsko vođstvo (engl. Industrial leadership), usmereno je da podrži istraživanje i inovacije evropske industrije, sa jakim naglaskom na kvalifikujuće tehnologije i ulaganja u malim preduzeća
 • Društveni izazovi (engl. Societal challenges), namenjeni za suočavanje sa velikim globalnim izazovima u područjima:
  • zdravlja i demografskih promena i blagostanja
  • sigurnosti ishrane, održive poljoprivrede, bio-ekonomije
  • Sigurne energije, čiste i efikasne
  • inteligentnog transporta, ‘’zelen’’ i uzimajući u obzir klimatske promene i efikasnost korišćenja resursa (uključujući sirovine) za inkluziovno društvo, inovativno i sigurno

Program je otvoren za sve, za mala i srednja preduzeća, univerzitete, kompanije koje su aktivne u tehnološkom sektoru, istraživačke institucije, individualne istraživače ili one povezane sa javnim ili privatnim licima. Svaka firma, univerzitet, istraživački centar ili bilo koje drugo pravno lice, bilo da su osnovana u državi članici, u pridruženoj zemlji ili u nekoj trećoj zemlji, mogu učestvovati u indirektnim aktivnostima pod uslovom da zadovoljavaju minimalne uslove za učešće. Moraju učestvovati najmanje tri pravna lica, od kojih svaki mora biti u državi članici ili pridruženoj zemlji; ni u kom slučaju dvoje od ovih pravnih lica ne mogu u istoj državi članici ili pridruženoj državi; sva tri pravna lica moraju biti nezavisni jedan od drugog.

Naša firma će moći da prihvati kao zadatak savetovanje i usluge u različitim fazama projekta, koji se mogu sažeti na sledeći način:
 • istraživanje odgovarajuće ponude za projekat koji institucija ili privatnik namerava da pokrene
 • istraživanje i identifikaciju partnera na projektu ili sudelovati kao jedan
 • izrada projekta za prezentaciju za komisiju
 • praćenje projekta u svakoj njegovoj fazi